Usługi projektowe:

 • linie kablowe
 • stacje transformatorowe SN/nn
 • instalacje elektryczne wewnetrzne:
  – rozdział energii (rozdzielnie główne i szafy rozdzielcze)
  – instalacje siłowe, gniazd wtykowych
  – instalacje zasilania gniazd wtykowych komputerowych
  – instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  – instalacje odgromowe wraz z uziomami i połączeniami wyrównawczymi
  – instalacji zasilania gwarantowanego z UPS lub z agregatów prądotwórczych
 • instalacje elektryczne zasilania stacji bazowych telefonii komórkowych
 • instrukcje współpracy agregatów z sieci energetyczną
 • itd.

Nadzór inwestorski:

Korzyści jakie wynikają z zatrudnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Kosztorysowanie:


Wykonywanie kosztorysów pełnych, uproszczonych i inwestorskie na podstawie dostarczonej dokumentacji.

 

 

Konsultacje i doradztwo:


Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie realizowanych projektów, jak również wsparcie w rozwiązywaniu istniejących problemów w budynku lub obiekcie.

 

 

Usługi instalacyjne:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Instalacje oświetleniowe
 • Automatyka przemysłowa i systemy techniczne w budynkach
 • Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze

 

Pomiary elektryczne:


Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej budynkach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania.
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Pomiary rezystancji izolacji przewodów.
 • Pomiary instalacji odgromowych.
 • Pomiary oświetlenia.