Regulamin Serwisu z Polityką prywatności i Polityka Cookies

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez: MARTEL Usługi Projektowe Instalatorstwo Elektryczne Marcin Zięba, 05-503 Głosków ul. Konduktorska 41/1zwanego dalej Martel usług drogą elektroniczną w serwisie www.martel.warszawa.pl

 

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:

 

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

 

Ustawa Śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

 

Ustawa Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2

 

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do MARTEL, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą MARTEL wyrażoną na piśmie.

 

2. MARTEL dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 

3. MARTEL stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer MARTEL na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy wejść w przeglądarce w opcje pomoc /Ustawieni/ prywatność i bezpieczeństwo. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

4. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:

a/ Ciasteczko google maps

b/ Ciasteczko zapisujące informację o akceptacji powiadomienia o plikach cookies

 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego , Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez MARTEL, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

7. MARTEL oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 2 Usługi nieodpłatne serwisu

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie.

 

2. Usługi wskazane ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 3 Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Serwisie

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych MARTEL dobrowolnie w ramach Serwisu jest Marcin Zięba „MARTEL Usługi Projektowe Instalatorstwo Elektryczne ” , 05-503 Głosków, ul. Konduktorska 41/1 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: marcin_zieba(tu wpisz małpę)martel.warszawa.pl

 

3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:

– w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres utrzymywania informacji przez cookies. 4. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:

– pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy. 5. Przekazywanie danych

 

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu: – obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu, 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)

 

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą,pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

a) sprostowanie danych,

b) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,

c) ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,

d) dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,

e) przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),

f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żadania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 

2. MARTEL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie MARTEL.

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r